Bukharian Brit Milah Celebration, Tashkent 1992

1028